Szkolenie

Platforma Mindliven ma na celu rozwijanie kompetencji radzenia sobie ze stresem i ćwiczenie uważności, z wykorzystaniem najnowszych technik grywalizacji, uzupełnionych o zestaw praktycznych narzędzi i zasobów ułatwiających przenoszenie nauki do miejsca pracy. Treść jest zorganizowana w różnych modułach. Podstawowe kompetencje dotyczące korzystania z platformy zostaną zaproponowane w module wprowadzającym (Moduł 1, część 1). Zostanie wyjaśnione wprowadzenie do głównych konceptualnych definicji stresu, jego przyczyn, uważności i natury (Moduł 1, część 2), aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z tymi kluczowymi pojęciami. W module 2 użytkownicy będą mieli do dyspozycji praktyczne zajęcia, w tym narzędzia do oceny potrzeb użytkowników (Moduł 2, część 1), praktyczne sesje uważności (Moduł 2, część 2), a także zbiór przydatnych tekstów, dokumentów i linki (Moduł 2, część 3) dla użytkowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej na te tematy. Moduł 3 poświęcony będzie ważnemu i niezbędnemu powiązaniu pomiędzy pracownikami (jako najbardziej typowymi użytkownikami platformy) a menedżerami. Ten moduł przedstawia propozycję facylitatora wewnątrz organizacji i wyjaśnia jego rolę mediatora. Platforma będzie również liczyć się z siecią facilitatorów opartą na otwartym forum do debaty nad możliwymi problemami. Platforma może być używana niezależnie jako osoba fizyczna lub jako członek firmy we własnym tempie. Ponadto platforma oferuje elastyczne użytkowanie, ponieważ obejmuje różne style zaangażowania, na przykład w zależności od dostępnego czasu, jakim dysponuje każda osoba, może wybierać między krótszymi a dłuższymi ćwiczeniami. Regularne ćwiczenie to poświęcony czas na ćwiczenie umiejętności, który zajmuje około 10 minut. Małe ćwiczenie to krótkie doświadczenie w ćwiczeniu umiejętności, więc łatwiej zmieści się w ciągu dnia, o długości 2 lub 3 minut. Mikropraktyka to bardzo krótkie ćwiczenie trwające tylko około 15 sekund, które można bardzo łatwo włączyć do naszej codzienności.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JAKO FIRMA – INSTRUKCJA DO CZĘŚCI OCENY WELLNESS W PRACY

Ta część instrukcji jest przeznaczona dla „facylitatorów”. Facylitator to osoba, która prowadzi pracowników i organizację w procesie uczenia się w celu zmniejszenia stresu i poprawy uważności w praktykach opartych na naturze w środowisku pracy. Osoby z Działu Zasobów Ludzkich najlepiej mogą rozwinąć tę rolę. Jednak taką rolę mogą pełnić również pracodawcy, menedżerowie, właściciele i kierownicy liniowi z małych i średnich firm, po ukończeniu szkoleń oferowanych przez platformę.

Dziękujemy za podjęcie się roli facylitatora dla Twojej firmy!
W tej krótkiej części chcemy wyjaśnić, jak działa to szkolenie i jak działa ewaluacja, czyli kwestionariusze, które będziecie wypełniać!
Projekt „Mindfulness-in-Nature Based Training through Virtual Environments” (MINDLIVEN) ma na celu dostarczenie innowacyjnego rozwiązania do zarządzania stresem związanym z pracą. Projekt ma na celu zapewnienie treningu opartego na uważności w środowisku naturalnym z wykorzystaniem środowisk wirtualnych.

Platforma składa się z lekcji wideo, które obejmują zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.
Przed rozpoczęciem lekcji wideo pracownik/pracownik zostanie zapytany o poziom stresu w miejscu pracy, stopień zaznajomienia się z praktykami medytacyjnymi, jaki rodzaj relacji ma z otaczającym nas światem przyrody; niektóre pytania mają na celu zmierzenie poziomu postrzeganej regeneracji w miejscu pracy, a inne pytania mają na celu zbadanie życia emocjonalnego jednostki, a więc tego, w jaki sposób kontroluje ona swoje emocje, zarządza nimi i je reguluje. Część kompilacji kwestionariusza zajmie około 25 minut.

Aby uczestniczyć jako firma, należy złożyć wniosek o kod firmy MINDLIVEN, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: mindliven@fundacjamis.org.pl z następującym tematem: „Kod firmy MINDLIVEN”.

Udzielane odpowiedzi są całkowicie ANONIMOWE. Aby to zapewnić, pracownicy proszeni są o wprowadzenie dwóch kodów: osobistego, wygenerowanego przez nich samych na podstawie ogólnych danych osobowych, które dana osoba zna, oraz kodu firmy MINDLIVEN, który otrzymają. Jeśli ze względu na dobro organizacji Twoja firma jest zainteresowana dostępem do odpowiedzi swoich pracowników/pracowników, należy koniecznie wysłać prośbę pocztą elektroniczną na adres mindliven@fundacjamis.org.pl z następującym tematem „MINDLIVEN – dane korporacyjne”. Dane zostaną ujawnione w formie zbiorczej. Jeśli pracownicy/pracownicy Twojej firmy, którzy uczestniczyli, mają NIE więcej niż 4 lata, dane nie mogą zostać ujawnione, aby zapewnić anonimowość.

Dziękujemy, jesteśmy bardzo wdzięczni za udział!