Partnerzy

Partnerami zaangażowanymi w ten projekt są:

Uniwersytet w Veronie

Uniwersytet w Weronie jest uniwersytetem publicznym. Uczelnia powstała w latach pięćdziesiątych, aw 1982 roku została powołana jako autonomiczny Uniwersytet Państwowy. Ma około 25 000 studentów i 1500 pracowników, w tym wykładowców, naukowców, personel techniczny i administracyjny.

Instituto Universitário de Lisboa

ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) to jeden z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych uniwersytetów badawczych w Portugalii, specjalizujący się w biznesie i ekonomii, naukach społecznych i polityce publicznej, technologii i architekturze. Mieści 8 ośrodków badawczych i ma ponad 9000 studentów, 300 profesorów, 360 naukowców w pełnym wymiarze godzin i 260 pracowników niedydaktycznych. W 2017 roku osiem jednostek naukowych opublikowało łącznie 1536 prac naukowych, z czego 431 zindeksowanych (WoS i Scopus).

Uniwersytet w Sewilli

Uniwersytet w Sewilli jest instytucją „prawa publicznego”, założoną w 1505 roku i drugim co do wielkości hiszpańskim uniwersytetem pod względem liczby studentów. Jego oferta akademicka obejmuje ponad 78 kierunków studiów w dziedzinie biosanitarnej, naukowej, technologicznej, humanistycznej i społecznej; 86 programów doktoranckich, 86 oficjalnych stopni magisterskich i inne 150 kursów magisterskich, eksperckich i zaawansowanych zatwierdzonych przez Uniwersytet w Sewilli.

Virtual Campus Lda

Virtual Campus to MŚP zajmujące się rozwojem, szkoleniami i doradztwem w obszarach uczenia się wspomaganego technologią, poważnych gier i systemów informatycznych. Jej wizją jest aktywne promowanie rozwoju Społeczeństwa Wiedzy poprzez wspieranie podmiotów publicznych i prywatnych w procesie projektowania i rozwijania strategii i projektów prowadzących do zwiększenia korzyści społecznych.

Creative Thinking Development / CRE.THI.DEV

CRE.THI.DEV. jest grecką spółką non-profit, której celem jest rozwój społeczności poprzez badania i rozwój planów działania, skoncentrowana na gospodarce lokalnej i społecznej, głównie w dziedzinie uczenia się przez całe życie, zatrudnienia, sportu, ochrony środowiska i rozwoju lokalnego. Firma nawiązuje ścisłą współpracę z władzami lokalnymi i regionalnymi, władzami rządowymi oraz stowarzyszeniami biznesowymi w celu promowania innowacyjności, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju poprzez projekty badawcze oraz podnoszenie świadomości społeczności lokalnych na temat dostępnych projektów rozwojowych.

Fundacja "Małopolska Izba Samorządowa"

CISL Vicenza została założona ponad 60 lat temu i obecnie liczy 65 000 członków, w tym pracowników i emerytów. Jego głównym celem jest ochrona i reprezentowanie interesów zatrudnionych i bezrobotnych pracowników, patrzenie na stale zmieniające się miejsce pracy, przewidywanie potrzeb pracowników oraz pomoc w tworzeniu rozwoju gospodarczego i społecznego, poprzez promowanie dobrostanu organizacyjnego, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. CISL wnosi wkład w badania nad rozpoznaniem stresu związanego z pracą i zagrożeń psychospołecznych w pracy, jako ważnego elementu wśród zagrożeń zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników. Organizacja oferuje również obywatelom zintegrowany system usług doradczych w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych.

Unione Territoriale Sindacale CISL Vicenza

CISL Vicenza was established more than 60 years ago, and today comprise 65,000 members, including workers and pensioners. Its main goal is to protect and represent employed and unemployed workers’ interests, looking at the ever-changing workplace, anticipating workers’ needs and helping to create economic and social development, throughout the promotion of organizational well-being, health and safety in the workplace. CISL contributes to the research for the recognition of work-related stress and psychosocial risks at work, as an important component among threats that put at risk workers’ health and safety. The organization also offers an integrated system of consultancy services on tax and social security issues to citizens.