Υπόβαθρο

Το έργο Ενσυνειδητότητα στη φύση μέσα από εικονικά περιβάλλοντα (MINDLIVEN) στοχεύει στην παροχή μιας καινοτόμου λύσης για την αντιμετώπιση του άγχους που σχετίζεται με την εργασία.

Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση (Social Emotional Learning) αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι επηρεάζει τομείς ικανότητας όπως αυτογνωσία, αυτοδιαχείριση, κοινωνική συνειδητοποίηση, δεξιότητες σχέσεων και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. Η εκπαίδευση ενσυνειδητότητας είναι μια πολυτροπική παρέμβαση που βασίζεται στις αρχές της θετικής ψυχολογίας, με κεντρικό επίκεντρο τις δεξιότητες που επιτρέπουν αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και μείωση του στρες.

Η εφαρμογή των πρακτικών που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα (Mindfulness Based Practices) έχει ενισχυθεί από τα θετικά αποτελέσματα των μελετών αξιολόγησης που συνήθως αναφέρουν τη θετική επίδραση της ενσυνειδητότητας στην κοινωνική και συναισθηματική μάθηση.

Αποτελέσματα της έρευνας

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η έκθεση σε φυσικά περιβάλλοντα προκαλεί θετικά συναισθήματα και ανάκαμψη από το στρες, ενώ βελτιώνει την επικέντρωση της προσοχής, καθιστώντας την πιο αποτελεσματική. Ως εκ τούτου, ο ρόλος της φύσης στο χώρο εργασίας έχει γίνει αντιληπτός και οι υπάρχουσες θεωρίες και έρευνες υποδηλώνουν ότι η επαφή με τη φύση μπορεί να θεωρηθεί ως στρατηγική στο χώρο εργασίας για τη μείωση του στρες που ταυτόχρονα ενισχύει την απόδοση και τη συνολική ευημερία των ατόμων.

Επομένως, οι πρακτικές ενσυνειδητότητας στη φύση (Mindfulness-in Nature-based practices, MiNBP) συνδυάζουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα της επαφής με τη φύση με τα θετικά αποτελέσματα της εξάσκησης πρακτικών ενσυνειδητότητας, για μεγαλύτερο όφελος. Είναι επομένως απαραίτητο για τους διευθυντές των εταιρειών να κατανοήσουν πώς η ενσυνειδητότητα και η επαφή με τη φύση έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει το προσωπικό.

Περιεχόμενα MiNBP

Το έργο έχει αναπτύξει ένα σύνολο περιεχομένων, βασισμένων στην ενσυνειδητότητα και την επαφή με τη φύση, που υποστηρίζονται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα με εργαλεία επικοινωνίας και πρόσθετους πόρους (όπως μια εφαρμογή Android και iOS για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πλατφόρμα και τα περιεχόμενα) για τη ς μεταφορά της μάθησης στον χώρο εργασίας, αλλά και για τη δημιουργία μιας κοινότητας υποστήριξης χρηστών.

Αυτό το ηλεκτρονικό περιβάλλον θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα και θα επιτρέψει στους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να σχεδιάσουν και να μετριάσουν την εμφάνιση και τις αρνητικές συνέπειες του εργασιακού άγχους.