Αποτελέσματα

Η δημιουργηθείσα πλατφόρμα θα προσφέρει πρόσβαση στο περιεχόμενο MinBP, πόρους, εργαλεία και θα περιλαμβάνει έννοιες gamification.

Περιγραφή

Περιεχόμενα MINDLIVEN MiNBP

Αυτό το παραδοτέο παρέχει το πλαίσιο για το έργο. Θα καθορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τις προκλήσεις και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει το έργο μέσω της ανάπτυξης μιας νέας σειράς μαθημάτων και περιεχομένων που θα επιτρέψουν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν σχέδια για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους μέσω του MiNBP.

MINDLIVEN – Διαδικτυακή Πλατφόρμα MiNBP

Αυτή το παραδοτέο αφορά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας MiNBP με εργαλεία επικοινωνίας και πρόσθετους πόρους (όπως μια εφαρμογή Android και iOS για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πλατφόρμα και τα περιεχόμενα) για τη μεταφορά της μάθησης στον χώρο εργασίας, αλλά και για τη δημιουργία της MiNBP κοινότητας υποστήριξης χρηστών. Το εργαλείο θα βασίζεται σε πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα MiNBP του Παραδοτέου ΙΟ1 για να διευκρινιστεί ο καθορισμός των απαιτήσεων.

MINDLIVEN Έκθεση Πολιτικής

Αυτό το παραδοτέο θα στηρίξει μακροπρόθεσμα σχέδια βιωσιμότητας και εκμετάλλευσης για το MINDLIVEN. Οι εταίροι θα προετοιμάσουν μια έκθεση πολιτικής που θα περιλαμβάνει σαφείς συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της ιδέας και των εργαλείων του MINDLIVEN για τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων και των επιπτώσεων του εργασιακού άγχους. Η έκθεση θα παρουσιάσει τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από την επέκταση του έργου MINDLIVEN σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό.